Genusstudie - Tekniktjejer och sedan...?

Under våren 2013 genomförde High Voltage Valley tillsammans med Högskolan Dalarna, en enkätstudie som syftade till att ta reda på tjejers erfarenheter av teknisk utbildning och arbetsliv.

Bakgrunden till studien var att elkraftsindustrin länge varit väldigt mansdominerad och samtidigt haft ett stort rekryteringsbehov. Syftet var att få ökad kunskap om drivkrafter och villkor för tjejer inom tekniska utbildningar och yrken, som sedan kunde användas i det fortsatta arbetet för att öka andelen kvinnor inom branschen. Studien genomfördes på 274 tjejer som påbörjat studier vid Hitachi gymnasiet (dåvarande ABB Industrigymnasium) och Teknikprogrammet vid VBU under åren 1994-2005. 123 stycken svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 45%.

Många av tjejerna som svarade angav att de valt en teknisk utbildning för att det var en bra utbildning inför framtida arbetsliv. De flesta ansåg att utbildningen gjort dem mer intresserade av tekniska arbeten och ca 60 % arbetade idag inom tekniska yrken, så som fordonsbranschen, med logistik inom byggbranschen eller inom kärnkraft. Några slutsatser som drogs efter studien var att studievägledarna är viktiga för tjejers fortsatta intresse för tekniska yrken. Kvinnor känner sig ofta ensamma och vill gärna ha fler kvinnliga kollegor och förebilder. Det behövs även mentorinsatser och mer konkret info för att fånga upp de tjejer som verkligen är intresserade av teknik. 

Vill du läsa rapporten om studien kan du ladda ner slutrapporten här nedan.