Projekt

Inom High Voltage Valley driver vi projekt av olika karaktär. Dessa inkluderar både strategiska forskningsprojekt (3-5 år), men även kortare behovsstyrda industrirelaterade projekt (<1 år) med fokus på att utveckla innovationer, produkter och tjänster.

Vi driver också projekt inom leverantörsutveckling och kompetensförsörjning.

Det gemensamma målet för alla våra projekt är att de ska bidra till att säkerställa och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik.

Pågående arbeten och projekt

COLA - Cyberrisker orsakade av en flexibel elmarknad och vad man kan göra åt dem: Fallstudie av ö-drift
Krafttankens ödriftsystem användas i forskningssyfte för att bidra till ökad kunskap och säkrare och robustare elkraftsystem. Energimyndigheten har beviljat RISE och Samarkand2015 bidrag för ett treårigt projekt där High Voltage Valleys expertis ska samverka.

Smart Exploration Research Center
Forskningscentrumet ska fokusera på hållbar utvinning och anrikning av metaller och mineral. Arbetet leds av Uppsala universitet i samarbete med Stockholms-, Göteborgs- och Lunds universitiet. Samarkand2015 och Nordic Iron Ore, NIO, är ett par av deltagarna i forskningscentrumet.

Effekt4Dalarna
En robust elförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Projektet Effekt4Dalarna samlar lokala/regionala/nationella elnätägare, offentliga organisationer och näringslivet för att skapa och genomföra det gemensamma utvecklingsarbete som är nödvändigt för att möta utmaningarna.

Leverantörsnod DalaVindkraft
Tillsammans med vindkraftcentrum har projektet Innovationsnod Vindkraft tagit fram en digital leverantörsplattform Leverantörsnod DalaVindkraft som erbjuder matchmaking av lokalt näringsliv till vindkraftsparkerna under och efter byggandet av parkerna.
 

Ödrift i Krafttanken 
Tillsammans med våra samverkansparter och med stöd av Energimyndigheten driver vi ett projekt för att se hur ett energilager kan bidra till att lösa problemen i framtidens fossilfria elsystem där sol och vind får en allt viktigare roll. 
 

Leverantörsnätverket – High Voltage Valley
består av en grupp företag som alla är leverantörer till ABB. Företagen  är strategiskt utvalda av ABBs inköpsavdelningar och är viktiga för både Hitachi Energy och Ludvika som ort.

Några av våra avslutade projekt

Solel i Ludvika
AB Samarkand2015, High Voltage Valley drev tidigare projektet SolEl i Ludvika - Kapacitetsutveckling. Projektet var framgångsrikt och idag arbetar en arbetsgrupp vidare med frågor som rör solel.
 

Energy Matching (Internationellt projekt) 
Projektet handlar om att matcha olika typer av energi från olika energikällor såsom värmepump, solceller, etc. och hur energilager kan användas. LudvikaHem använder tre befintliga hyreshus som demonstrationsmiljöer.

Capacity Building (Internationellt projekt)
Electrical Power System är ett ett samarbete mellan University in Addis Abeba, Hitachi Energy, KTH och Chalmers. kring eltransmission mellan svenska och afrikanska universitet med stöd av näringslivet. 

E-mobility
En fungerande laddinfrastruktur kan vara avgörande vid val av fordon. För att främja övergången till fossilfria fordon i Västerbergslagen pågår samarbete i Ludvika, Smedjebacken och Fagersta om att bygga ett smart system för E-Mobility.

Elways
Genom att elektrifiera större vägar med Elways lösning blir elektriskt drivna fordon i ett slag överlägsna bränsledrivna fordon genom att de i princip aldrig behöver vare sig tankas eller laddas.

Solar Bike Sharing
Projektet handlade om att utveckla ett koncept med elcykeluthyrning med en lösning för laddning via till exempel solcellstak, vidare för förvaring, uthyrning, övervakning och skötsel samt kringtjänster.

Genusstudie
Under våren 2013 genomförde High Voltage Valley tillsammans med Högskolan Dalarna, en enkätstudie som syftade till att ta reda på tjejers erfarenheter av teknisk utbildning och arbetsliv.
Studien resulterade i intressanta slutsatser som presenteras i en rapport.