SolEl i Ludvika
 

High Voltage Valley drev, tillsammans med ett antal partners, projektet SolEl i Ludvika - Kapacitetsutveckling. Projektet finansierades av Energimyndigheten och pågick under perioden 1 juni 2016 tom 31 maj 2018. Projektet har därefter mynnat ut i en arbetsgrupp som driver arbetet vidare. 

Ludvika kommun har prioriterat en ökad solelsproduktion och avsatte 30 miljoner SEK för investeringar i solceller i befintliga byggnader och nybyggnation under åren 2016-2018. Detta beslut möjliggjorde att Ludvika kommun på allvar kunde bli en föregångare för andra kommuner i omställningen till en fossilfri elförsörjning. Ludvika kommun behövde därför ha ett mer övergripande perspektiv för den fysiska planeringen i kommunen där en plan togs fram för vilka byggnader och eller områden för solcellsparker som var lämpliga. Aspekter som behov av takrenoveringar och energieffektiviseringsåtgärder behövde samordnas och planeras. Närhet till befintlig elinfrastruktur för att koppla till installationerna till elnätet var också en viktig faktor. Vi valde därför att skapa ett partnerskap med aktörer från breda samhällsgrupper i kommunen och regionen. HVV/AB Samarkand 2015 fick uppdraget att samla relevanta aktörer och tillsammans med dessa göra Ludvikas solelssatsning till en gemensam lärandeprocess för de ingående parterna.

Syftet har också varit att ta tillvara och implementera kompetensen som finns i regionen bland de världsledande företagen inom elkraft, energieffektivisering och transmission i de kommunala bygg- och planeringsprocesserna. En  bärande idé genom hela projektet har varit att inkludera även möjligheten att koppla energilagring till solcellsinstallationerna för att bättre kunna ta hand om hela solelsproduktionen. Är det tex möjligt att använda solelen, som lagras i ett energilager,  som reservkraft vid en krissituation där det blir ett stort strömavbrott?  Hur är det tekniskt möjligt och vad skulle det kosta?

 
Arbetsgruppen idag
Arbetsgruppen som driver vidare arbetet består av representanter från High Voltage Valley, Ludvika Hem, Ludvika kommun, Högskolan Dalarna, Hitachi Energy, AltPower och VB Elnät.

Visionen är;  en helt lokalproducerad fossilfri elförsörjning i Västerbergslagen. Förutsättningarna finns lokalt med god tillgång till massor av vattenkraft tillsammans med sol och vindkraft.


Vad tyckte våra politiker då projektet drogs igång
Åsa Wikberg: ”Jag är väldigt glad att den här satsningen nu är i gång och att det är flera parter som samarbetar kring att vidareutveckla och göra det mesta av de pengar som finns avsatta. Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen i det här projektet!”

"Det är väldigt glädjande att vi inom ramen för Samarkand/High Voltage Valley lyckats skapa en så väl fungerande arbetsgrupp som involverar flera olika lokala aktörer och drar nytta av den spetskompetens på området som finns i Ludvika. På det här sättet får vi ut maximal nytta av de investeringsmedel vi från kommunens sida har anslagit till solelutbyggnad säger kommunalrådet Lars Handegard" 

För att ta del av våra resultat så finns en rapport att ladda ner via länken nedan