Projekt

Inom High Voltage Valley driver vi projekt av olika karaktär. Dessa inkluderar både strategiska forskningsprojekt (3-5 år), såsom SmartGrid Energilagring, men även kortare behovsstyrda industrirelaterade projekt (<1 år) med fokus på att utveckla innovationer, produkter och tjänster.

Vi driver också projekt inom leverantörsutveckling och kompetensförsörjning.

Det gemensamma målet för alla våra projekt är att de ska bidra till att säkerställa och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik under de kommande tio åren.

Pågående arbeten och projekt

Solel i Ludvika
AB Samarkand2015, High Voltage Valley drev tidigare projektet SolEl i Ludvika - Kapacitetsutveckling. Projektet var framgångsrikt och idag arbetar en arbetsgrupp vidare med frågor som rör solel.
 

Ödrift i Krafttanken 
Tillsammans med våra samverkansparter och med stöd av Energimyndigheten driver vi ett projekt för att se hur ett energilager kan bidra till att lösa problemen i framtidens fossilfria elsystem där sol och vind får en allt viktigare roll. 
 

Gruvkraft
Syftet är att undersöka om delar av gammal gruvmiljö med tillgång till vattenreservoarer, djupa schakt och befintlig elinfrastruktur med ledningar och ställverk kan användas för att skapa en del av framtidens behov av reglerkraft/energilager.

Energy Matching (Internationellt projekt) 
Projektet handlar om att matcha olika typer av energi från olika energikällor såsom värmepump, solceller, etc. och hur energilager kan användas. LudvikaHem använder tre befintliga hyreshus som demonstrationsmiljöer.

Leverantörsnätverket – High Voltage Valley
består av en grupp företag som alla är leverantörer till ABB. Företagen  är strategiskt utvalda av ABBs inköpsavdelningar och är viktiga för både ABB och Ludvika som ort.

Capacity Building (Internationellt projekt)
Electrical Power System är ett ett samarbete mellan University in Addis Abeba, ABB, KTH och Chalmers. kring eltransmission mellan svenska och afrikanska universitet med stöd av näringslivet. 

E-mobility
En fungerande laddinfrastruktur kan vara avgörande vid val av fordon. För att främja övergången till fossilfria fordon i Västerbergslagen pågår samarbete i Ludvika, Smedjebacken och Fagersta om att bygga ett smart system för E-Mobility.

Smart Grid
Forskningsprojektet Smart Grid Energilagring i Ludvika hade som målsättning att hitta lösningar på den problematik som lagring och distribuering av alternativa energikällor kan  innebära.

Testbädd
En nationell testbädd skapas i Ludvika- Bergslagen för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning. Syftet är att skapa en reell testmiljö, en testbädd, där man kan se och testa olika metoder och verktyg för att minska behovet av energi och därmed minska behovet av en utbyggnad av elinfrastruktur för gruvnäringen.

Avslutade projekt och arbeten

Elways
Genom att elektrifiera större vägar med Elways lösning blir elektriskt drivna fordon i ett slag överlägsna bränsledrivna fordon genom att de i princip aldrig behöver vare sig tankas eller laddas.

Solar Bike Sharing
Projektet handlade om att utveckla ett koncept med elcykeluthyrning med en lösning för laddning via till exempel solcellstak, vidare för förvaring, uthyrning, övervakning och skötsel samt kringtjänster.

Genusstudie
Under våren 2013 genomförde High Voltage Valley tillsammans med Högskolan Dalarna, en enkätstudie som syftade till att ta reda på tjejers erfarenheter av teknisk utbildning och arbetsliv.
Studien resulterade i intressanta slutsatser som presenteras i en rapport.